سهراب کجایی؟؟

صــبــرکــن سهـــــــــــــــرابـــــ ...

             قایــقــتــــــــــــــــــــــ جــا دارد؟؟      

                        آبـــــــــــــــــ را گـل کــردنــد....   

                                            چشـــمهـــا را بســـــــتـنـد....      

                                                           و چــه بـا دل کـردنـد....

وای سهـــــــــــــــرابـــــــ کجـایـــــــــی آخـر؟؟

           زخمهــــا بــر دل عاشـــــــق کـردنــد....                   

                  خون بــه چشــمــان شـقـــــــــایـق کـردنـد   

                                 وای سهــــــــــــرابــــــ کجــایــــی کــه بـبـیـنــی حالا

                   

       *** دل خــــــــــــوش سیــــری چـــند؟!  ***

/ 1 نظر / 25 بازدید
مائده

دل خووووووووووووش سیری چــــــــــــــــــند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[خنثی]